காஸா பள்ளிகூடத்தின் மீது இஸ்ரேலின் மிருகத்தனமான தாக்குதல்... ~ சஹாரா தமிழ்

ads

வியாழன், 31 ஜூலை, 2014

காஸா பள்ளிகூடத்தின் மீது இஸ்ரேலின் மிருகத்தனமான தாக்குதல்...காஸா ஒனர்வா பள்ளிகூடத்தின் மீது இஸ்ரேலின் மிருகத்தனமான தாக்குதல்பற்றி கோர்டியன் பத்திரிகை செய்தி

The world stands cover with shame. Address on the guardian, describes the brutal Zionist attack on a UNRWA school in Gaza #

Press-fairoos
#JournalsiticviewAbusheikMuhammed

இன்றைய சித்திரம்

இன்றைய சித்திரம்